be a part of
bí ag croí lár
TODHCHAÍ an Chlocháin Léith

Regeneration Strategy & Action Plan.
Straitéis Athbheochana & Plean Gníomhaíochta.


Learn more > Breis eolais >

Introduction

What is TODHCHAÍ an Chlocháin Léith? 

TODHCHAÍ an Chlocháin Léith is a visioning project which will deliver a Regeneration Strategy and Action Plan for An Clochán Liath (Dungloe) Town Centre. The Regeneration Strategy and Action Plan will establish a road map for the reinvention; re-imagining and place-making of the town centre that will bring about meaningful and long lasting renewal and regeneration through a range of ideas, actions and projects that if implemented will result in economic and social benefits and will help to secure a vibrant future for An Clochán Liath (Dungloe) as a destination town with a distinctive sense of place.

Réamhrá

Cad é an rud é Lár TODHCHAÍ an Chlocháin Léith?

Is ionann Lár TODHCHAÍ an Chlocháin Léith agus tionscadal físithe lena soláthrófar Straitéis Athbheochana agus Plean Gníomhaíochta do Lár Bhaile an Chlocháin Léith. Bunóidh an Straitéis Athbheochana agus Plean Gníomhaíochta treochlár le lár an bhaile a athnuachan agus a athshamhlú agus le háit shuntasach a dhéanamh de, rud a réadóidh athnuachan agus athbheochan bhríoch fhadmharthanach trí réimse de smaointe, gníomhartha agus tionscadail arb é an toradh a bheas leo, ach iad a chur i bhfeidhm, ná buntáistí eacnamaíocha agus sóisialta agus céim dhearfach i dtreo Lár an Chlocháin Léith mar bhaile tarraingteach a mbeidh muintir na háite bródúil as.


Have your say...

on the draft Clochán Liath (Dungloe) Town Centre Regeneration Strategy and Action Plan.

We want you as a resident of An Clochán Liath (Dungloe) / the surrounding area and as an important community, social, business and cultural sector stakeholder, to share your thoughts, on the Draft An Clochán Liath (Dungloe) Town Centre Regeneration Strategy and Action Plan. Your feedback enriches the process and helps ensure that the Strategy is suitably tailored to the specific needs of the community & local economy.

Please use the following tiles to view the associated documents and draft proposals, and get in touch with us via the contact section of this site.   

Our period of public consultation on the Draft Regeneration Strategy & Action Plan is now open and will run from Tuesday 5th April to Tuesday 2nd May 2022. A drop-in public consultation event is planned for Thursday 14th April 2022 and you are invited to come along and discuss the draft material in person with the consultant team. The event will be held in the currently vacant Shopping Arcade, Main Street, Dungloe and will run from 2pm to 7pm. Presentation display boards will also be on display at the premises and at the Dungloe Public Services Centre, Bóthar Ghaoth Dobhair, An Clochán Liath, throughout the consultation period.

Keep an eye on the project Facebook and Twitter pages for further details. 

Tabhair do thuairim 

maidir le Dréacht-Straitéis Athnuachana agus Plean Gníomhaíochta do Lár Baile an Chlocháin Léith…

Ba mhaith linne go gcuirfeá thusa, mar chónaitheoir áitiúil agus mar pháirtí leasmhar tábhachtach san earnáil phobail, shóisialta, ghnó nó chultúrtha, do smaointe in iúl dúinn maidir le Dréacht-Straitéis Athnuachana agus Plean Gníomhaíochta do Lár Baile an Chlocháin Léith. Cuireann d’aiseolas go mór leis an phróiseas agus cuidíonn sé lena chinntiú go mbeidh an Straitéis curtha in oiriúint do na riachtanais ar leith atá ag an phobal agus ag an gheilleagar áitiúil.

Úsáid na tíleanna seo a leanas chun amharc ar na doiciméid ghaolmhara agus na dréacht-mholtaí, agus déan teagmháil linn tríd na sonraí teagmhála ar an suíomh seo.

Tá an tréimhse chomhairliúcháin phoiblí oscailte anois i dtaca leis an Dréacht-Straitéis Athnuachana agus Plean Gníomhaíochta agus beidh sé ar siúl ón Mháirt 5 Aibreán go dtí an Mháirt 2 Bealtaine 2022. Tá sé beartaithe imeacht comhairliúcháin phoiblí ‘buail isteach’ a reáchtáil Déardaoin 14 Aibreán 2022, agus tá cuireadh romhat teacht chuige sin agus an dréacht-ábhar a phlé leis an fhoireann chomhairliúcháin. Beidh an ócáid ar siúl san Ionad Siopadóireachta atá folamh faoi láthair, An Phríomhshráid, An Clochán Liath, agus beidh sé ar siúl ó 2pm go dtí 7pm. Beidh taispeántais den ábhar le feiceáil san ionad agus in Ionad Seirbhísí Poiblí an Chlocháin Léith, Bóthar Ghaoth Dobhair, An Clochán Liath, ó thús deireadh na tréimhse comhairliúcháin.

Coinnigh súil ar leathanaigh Facebook agus Twitter an tionscadail fá choinne tuilleadh sonraí. 

Draft An Clochán Liath (Dungloe) Town Centre Regeneration Strategy & Action Plan

Dréachtleagan de Straitéis Athbheochana agus Plean Ghníomhaíochta Lár Baile an Chlocháin Léith

  

Public Consultation Display Boards

The Story So Far... & Review of Consultation Event 1

Spread the news!   Scaip an scéal!

Get your neighbours involved...

The more people involved, the better the needs of the whole community will be reflected.
Join our official project page on Twitter & Facebook, add your comments and share with people you know locally!

Abair le do chomharsana fá dtaobh de...

Dá mhéad duine a bheas rannpháirteach sa chomhairliúchán, is amhlaidh is fearr a léireofar riachtanais an phobail i gcoitinne. Lean leathanach oifigiúil an tionscadail s’againn ar Twitter & Facebook, scríobh trácht le do bharúil a léiriú agus roinn leis na daoine áitiúla eile a bhfuil aithne agat orthu

Facebook Comments
Tráchtanna Facebook

Our Facebook Page
An Leathanach Facebook s’againn

Share this page

Contact us

Please get in touch with comments or if you want to be kept informed of project developments.


or Contact us by telephone on the number below.